Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor Foto’s en Tekst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77942787 hierbij vertegenwoordigd door Annette Kolkman-Tolenaar

Als jij een opdracht gunt aan Foto’s en Tekst dan gaat je akkoord met de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden. In het vervolg noem ik je ‘opdrachtgever’

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen Foto’s en Tekst en de opdrachtgever. Als jij handelt namens een derde partij , gelden deze voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid hen over deze voorwaarden te informeren.

1. Overeenkomst

1.1. Voorafgaand aan een opdracht vindt een kennismakingsgesprek plaats. Vervolgens maakt Foto’s en Tekst een offerte gespecificeerd met zaken als tijd, kosten voor diverse werkzaamheden en gebruik van teksten en/of foto’s.

1.2. Offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden 30 dagen

1.3 Een opdracht staat vast als opdrachtgever hiervoor per e-mail opdracht heeft gegeven

1.4 Foto’s en Tekst kan niet aan een offerte gehouden worden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.5 Eventuele Algemene Inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn op geen enkele wijze van toepassing op offertes van Foto’s en Tekst tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt

2. Totstandkoming teksten en levering

2.1 Foto’s en Tekst zet zich ervoor in om opdrachtgever en de organisatie goed te leren kennen. De opdrachtgever staat ervoor dat hij Foto’s en Tekst volledig en waarheidsgetrouw informeert en zorgt dat Foto’s en Tekst toegang krijgt tot bronnen die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

2.2 Foto’s en Tekst schrijft op basis van input die door de opdrachtgever en de bronnen die door opdrachtgever worden ingezet, bijvoorbeeld door middel van interviews wordt gegeven.

2.3 Foto’s en Tekst streeft ernaar om een product af te leveren wat aansluit bij de wens van de opdrachtgever. Hierbij heeft Foto’s en Tekst een leveringsplicht, geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat Foto’s en Tekst geen garanties geeft over de resultaten die met de teksten behaald gaan worden.

2.4 De datum waarop de opdracht wordt ingeleverd wordt in overleg tussen opdrachtgever en Foto’s en Tekst bepaald.

2.5 Foto’s en Tekst doet alles om deze datum te halen maar is daarbij afhankelijk van de inzet van de opdrachtgever en (indien van toepassing) diens bronnen

2.6 Bij het niet halen van deadlines is Foto’s en Tekst niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade tenzij anders afgesproken.

2.7 Teksten worden per e-mail aangeleverd als word of pdf bestanden. In overleg zijn andere leveringswijzen mogelijk.

2.8 Foto’s en Tekst garandeert geheimhouding van alle gegevens die zij van de opdrachtgever heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook nog na het beëindigen van de opdracht.

3. Totstandkoming foto’s en levering

3.1 Foto’s en Tekst fotografeert aan de hand van wensen van de opdrachtgever die van tevoren zijn besproken en in hoofdlijnen schriftelijk zijn vastgelegd.

3.2 De opdrachtgever zorgt dat personen die gefotografeerd gaan worden vooraf hiervan zoveel mogelijk op de hoogte zijn gesteld, of dat een begeleider vanuit de organisatie ter plekke kan zorgen dat personen gefotografeerd kunnen worden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor AVG bepalingen omtrent het laten maken en gebruik van de foto’s.

3.3 Foto’s en tekst streeft ernaar om een product af te leveren waar de opdrachtgever zich goed bij voelt. Omdat gefotografeerd wordt in de dagelijkse praktijk kan vooraf geen garantie gegeven worden voor het maken van specifieke opnames. 

3.4 In de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd hoeveel beelden de opdrachtgever (minimaal) zal ontvangen. Deze worden zorgvuldig door ‘Foto’s en tekst’ geselecteerd en bewerkt.

3.5 Foto’s worden digitaal in jpeg formaat aan de opdrachtgever aangeleverd.

3.6 Foto’s en tekst werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm, of na het laten afdrukken van foto’s kleuren of helderheid anders ervaart. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, noch is er recht op een andere vergoeding.

3.7 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestanden. Het is dus verstandig dat hij zelf een back-up maakt. ‘Foto’s en tekst’ bewaart foto’s 4 jaar.

5.  Kosten en betaling

5.1 Een kennismakingsgesprek is uiteraard gratis.

5.2 In de offerte staan de kosten per aard van werkzaamheden beschreven. Denk hierbij aan interviews, uitwerking teksten, afspraken over correctierondes, te fotograferen onderwerpen, reiskosten en eventuele bijkomende kosten.

5.3. Mocht er door wijziging van omstandigheden of nieuwe verzoeken een meer- of minderprijs ontstaan, dan wordt deze in onderling overleg door de partijen bepaald.

5.4 In de offerte staan ook de betalingsbepalingen over aanbetaling en finale afrekening. De factuur kan via een bankoverschrijving worden voldaan. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum.

5.5 De betalingsverplichting geldt ook als opdrachtgever de teksten/foto’s niet gebruikt.

5.6 Foto’s en Tekst heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen. Eventueel directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuur aan de opdrachtgever worden doorberekend.

6. Eigendom/auteursrecht

6.1 Foto’s en Tekst houdt, indien van toepassing, het recht om zich te beroepen op auteursrecht

6.2 Vermelding van realisatie door Foto’s en Tekst wordt zeer op prijs gesteld, tenzij Foto’s en Tekst uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen.

6.3 Het publicatierecht van de teksten wordt pas na volledige betaling overgedragen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het alleenrecht voor het gebruik van de teksten.

6.4 Het auteursrecht van de foto’s blijf te allen tijde bij ‘Foto’s en tekst’.

6.5 De originele fotobestanden blijven in het bezit van ‘Foto’s en tekst’. Deze mag ‘Foto’s en tekst’ toevoegen aan haar portfolio en te allen tijde gebruiken voor promotionele doeleinden zoals (maar niet beperkt tot) website, social media (zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest), exposities, gedrukte media, advertenties. Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen hiervoor genoemd gebruik van bepaalde foto’s zullen hierover duidelijke afspraken worden gemaakt.

6.6 Als teksten en/of foto’s door de opdrachtgever bijvoorbeeld op internetplatforms worden gedeeld, wordt verwijzing naar de maker op prijs gesteld, mits deze foto’s niet door de opdrachtgever, anders dan het aanpassen van het formaat, zijn bewerkt. Als opdrachtgever teksten en/of foto’s aan derden wil verstrekken voor commercieel gebruik door die derde partij is vooraf toestemming per e-mail van Foto’s en tekst nodig. Foto’s en tekst kan voor commercieel gebruik door derden een vergoeding vragen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten.

7.2 ‘Foto’s en Tekst’ is niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten. In geval van schade of het niet nakomen van verplichtingen, blijft de rechtstreekste opdrachtgever aansprakelijk, ook als deze veroorzaakt is door de derde partij.

7.3 Foto’s en tekst’ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens een fotoshoot, zoals kleding, accessoires of attributen.

7.4 Door het geven van de opdracht vrijwaart opdrachtgever Foto’s en Tekst van die aansprakelijkheid.

7.5 Als Foto’s en Tekst door ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten of verlies van spaargelden.

7.6 Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

8. Annulering

8.1 Indien Foto’s en Tekst onvoldoende of onduidelijke input krijgt voor de te schrijven teksten/te maken foto’s of als de opdracht gebaseerd blijkt te zijn op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of verkeerd ingeschatte informatie mag Foto’s en Tekst de opdracht terug geven. Hierover kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden.

8.2 Als de opdracht wordt uitgesteld, gewijzigd of ingetrokken door de opdrachtgever, of als er sprake is van overmacht aan de kant van een van beide partijen, is Foto’s en Tekst niet verplicht teksten/foto’s die nog niet klaar zijn te leveren.

8.3 Foto’s en Tekst heeft in geval van bovenstaande wel recht op betaling van de reeds verrichte werkzaamheden.

NB: in geval van Corona (Covid 19 vastgesteld of verdenking) bij betrokkenen, nemen beide partijen met elkaar contact op om nieuwe afspraken te maken.

versie januari 2022